Leia meid Facebookist!


 
 
 

Põhikiri

Eesti Tuletorni Selts MTÜ põhikiri

Eesti Tuletorni Selts

PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1. Eesti Tuletorni Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute ühendus, mis tegutseb

avalikes huvides.

1.2. ETS on mittetulundusühing, mis ei taotle kasumit ning rajaneb liikmete omaalgatusel,

ühiskondlikul tegevusel ja sõltumatusel.

1.3. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Tuletorni Selts (ametlik lühinimetus ETS, inglise

keelne nimetus Estonian Lighthouse Society), asukohaga Tallinnas, Valge 3.

1.4. ETS on asutatud 12. detsembril 2007.a. ja asutamislepinguga kinnitati käesolev

põhikiri.

1.5. ETS on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on oma pangaarved, pitsat ja sümboolika.

1.6. ETS-l on embleem, mida kasutatakse seltsi kirjablankettidel, ümbrikel, kutsetel,

liikmepiletitel jm ning rinnamärk ja õigus omada lippu.

1.7. ETS juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja

ETS-i juhatuse otsustest.

1.8. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.9. ETS-l on õigus:

1.9.1. Rakendada kõiki seaduslikke abinõusid seltsi eesmärkide saavutamiseks.

1.9.2. Sõlmida lepinguid ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja liitude ning

üksikisikutega.

1.9.3. Astuda Eesti ja rahvusvaheliste seltside, ühenduste liikmeks.

1.9.4. Käsutada oma materiaalseid ja rahalisi vahendeid.

2. Eesmärk

2.1. ETS-i eesmärgiks on:

2.1.1. Kaasa aidata Eesti tuletornide ja -paakide uurimise, rajamise, hooldamise ja

kaitse ning alternatiivse kasutamisega seonduvate küsimuste lahendamisele.

2.1.2. Populariseerida ja propageerida tuletornide tähenduse ja säilimise tagamise

ideid.

2.1.3. Tõhustada kontakte ja koostööd sarnaste eesmärkidega seltside ja asutustega

Eestis ja välismaal.

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks ETS:

2.2.1. Võtab osa tuletornidega seonduvatest uuringutest ning korraldab

ekspeditsioone ja ekskursioone.

2.2.2. Korraldab tuletornipäevi, seminare, diskussioone, nõupidamisi, ettekande- ja

arutluskoosolekuid, näitusi jm.

2.2.3. Avaldab tuletornide ja nendega seonduva kohta kogumikke, perioodilisi

väljaandeid, voldikuid ja muid erialaseid trükiseid ning aitab kaasa tuletornide

sümboolika loomisele ja levitamisele.

1 / 5

Eesti Tuletorni Selts MTÜ põhikiri

2.2.4. Loob ja arendab sidemeid ning korraldab infovahetust tuletornivaldkonnaga

seonduvate asutuste, organisatsioonide ja üksikisikute vahel nii kodu kui

välismaal.

2.2.5. Asutab vajadusel oma ülesannete täitmiseks komisjone, töörühmi ja

regionaalseid allüksusi.

2.2.6. Osaleb oma valdkonna kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt

korraldavate kongresside, konverentside ja nõupidamiste töös.

2.2.7. Koostab ja viib ellu tuletornide renoveerimise ja säilimise tagamisega

seonduvaid projekte ning osaleb teiste organisatsioonide või asutuste

vastavates projektides.

2.2.8. Aitab kaasa Eesti tuletornimuuseumi loomisele ning selle eksponaatide

soetamisele.

3. ETS-i liikmeskond, liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ning väljaarvamise

tingimused ja kord

3.1. ETS-i liikmed on füüsilised ja juriidilised isikud, kes aitavad kaasa käesoleva

põhikirja punktis 2 toodud eesmärkide saavutamisele ja täidavad põhikirjaga

ettenähtud kohustusi.

3.2. Isikul, kes soovib asuda ETS-i liikmeks, tuleb esitada seltsi juhatusele kirjalik

avaldus. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus oma koosolekul lahtisel hääletusel.

Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema

liikmeks vastuvõtmist otsustab seltsi üldkoosolek.

3.3. ETS-i auliige valitakse seltsi juhatuse koosolekul. Valimistulemused tuleb kinnitada

lahtisel hääletusel, kusjuures otsus loetakse vastuvõetuks kui selle poolt hääletab üle

poole kohalolnuist ja volituse alusel esindatutest. Auliige ei maksa liikmemaksu.

3.4. ETS-i toetajaliikmeks võib olla üksikisik või juriidiline isik Eestist või välismaalt, kes

toetab seltsi tegevust. Toetajaliige võetakse vastu seltsi juhatuse otsusega, milles on

märgitud ka seltsile osutatava abi suurus või teenuse liik.

3.5. ETS-i liige saab liikmepileti, auliikmele antakse vastav diplom.

3.6. ETS-i teenekaid liikmeid samuti seltsile teeneid osutanud isikuid võidakse

autasustada aukirjaga.

3.7. ETS-i liikmetel on õigus:

3.7.1. Valida ja olla valitud ETS-i juhtimis-ja kontrollorganitesse.

3.7.2. Hääleõigusega osa võtta ETS-i koosolekutest.

3.7.3. Osa võtta ETS-i üritustest.

3.7.4. Teha juhatusele ettepanek erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks.

3.7.5. Saada teavet ETS-i juhatuse tegevuse ja vastuvõetud otsuste kohta ning nõuda

vajadusel selgitusi juhatuse poolt sõlmitud lepingute kohta. Esitada ettepanekuid ETSi

puudutavates küsimustes.

3.7.6. Astuda ETS-ist välja.

3.8. ETS-i liige on kohustatud:

3.8.1 Kaasa aitama seltsi eesmärkide elluviimisele, täitma käesolevat põhikirja ning

järgima juhatuse otsuseid.

3.8.2. Tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu seltsi üldkoosoleku poolt

kindlaksmääratud suuruses. Erandjuhtudel ja arvestatavatel põhjustel võib

juhatus üksikuid liikmeid liikmemaksu tasumisest vabastada.

2 / 5

Eesti Tuletorni Selts MTÜ põhikiri

3.8.3. Andma ETS-i juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad

kontaktandmed ning teatama nende muudatustest.

3.8.4. Tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest ka juhul kui liikmelisus lõpeb

majandusaasta kestel.

3.9. ETS-i toetajaliikme õigused ja kohustused kooskõlastab juhatus, kusjuures

kollektiivne toetajaliige kasutab ETS-i liikme õigusi ja täidab oma kohustusi seltsis

esindaja kaudu.

3.10. ETS-i liige võib seltsist välja astuda kirjaliku avalduse alusel juhatusele.

3.11. Juhatus vaatab lahkumisavalduse läbi hiljemalt kuue kuu jooksul alates avalduse

laekumisest juhatusele.

3.12. ETS-i juhatuse otsusega võib liikme seltsist välja arvata :

3.12.1. Kui liikmemaks on tasumata enam kui kaks järjestikku kalendriaastat.

3.12.2. Rikutud on ETS-i põhikirja ning seltsi mainet ja huve on otseselt kahjustatud.

3.12.3. Väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest teavitatakse üldkoosolekut selle

korralise toimumise ajal ning välja arvatud isikut kirjalikult hiljemalt ühe nädala jooksul

pärast otsuse vastuvõtmist.

3.13. Välja arvatud liige võib nõuda juhatuse otsuse tühistamist üldkoosolekul, teavitades

sellest juhatust 15 päeva jooksul pärast väljaarvamise otsuse kättesaamist.

3.14. Isikul, kelle liikmelisus on ETS-is lõppenud, ei ole õigust ühingu varale.

4. ETS-i tegevuse juhtimine

4.1. ETS-i juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.

4.2.. ETS-i kõrgeim kogu on üldkoosolek.

4.2.1. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik seltsi liikmed või nende volitatud ETS-i

liikmetest esindajad, kui neil on kirjalik või elektronpostiga saadetud volikiri.

Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides seltsi juhtimise küsimustes, mis ei

ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või seltsi muu organi pädevusse.

4.2.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus ning need toimuvad vastavalt vajadusele,

kuid mitte harvem kui kord aastas.

4.2.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise õigus on ka 1/10 ETS-i liikmetel.

4.2.4. Üldkoosoleku kokkukutsumist teavitatakse liikmeid kirjalikult või elektroonse

kirjaga vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Kutsel näidatakse ära

koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

4.2.5. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui

kohal või volikirjaga on esindatud vähemalt 1/10 liikmetest. Kui kokku tuleb

vähem liikmeid, siis on kohaletulnuil õigus samal päeval kokku kutsuda uus

koosolek, mis on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust. Üldkoosoleku

otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle poole koosolekul osalenud

ETS-i liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosoleku otsuseid võib vajadusel

vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui kõik ETS-i liikmed saavad

võimaluse hääletada kirjalikult, sh e-posti kasutades.

4.2.6. ETS-i põhikirja muutmise otsus on vastu võetud , kui vähemalt 1/10 liikmetest

või nende esindajatest on 2/3 häälteenamusega põhikirja muudatuse heaks

kiitnud.

3 / 5

Eesti Tuletorni Selts MTÜ põhikiri

4.2.7. ETS-i tegevuse lõpetamise otsustamine vajab vähemalt ½ seltsi liikmete või

nende esindajate kohalolekut ning otsuse vastuvõtmiseks on vajalik

koosolekust osavõtnute 2/3 poolt hääletamine.

4.2.8. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam

hääli. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl.

4.2.9. Üldkoosolekud protokollitakse. Need allkirjastab koosoleku juhataja ja

protokollija.

4.2.10. Üldkoosoleku pädevuses on:

4.2.10.1.Arutada ja otsustada ETS-i põhilisi organisatsioonilisi aluseid ja tegevust

puudutavaid küsimusi.

4.2.10.2.Põhikirja vastuvõtmine ja muutmine.

4.2.10.3.Tööplaanide ja aastaaruannete kinnitamine.

4.2.10.4.ETS-i juhatuse valimine.

4.2.10.5.Revisjonikomisjoni valimine.

4.2.10.6.ETS-i ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine.

4.2.10.7.Liikmemaksu ja liikmeks astumise maksusuuruse määramine.

4.2.10.8.Juhatuse või mõne muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu

nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja

määramine

4.2.10.9.Seltsi eesmärkidega seotud strateegiliste dokumentide kinnitamine.

4.3. ETS-i juhatus

4.3.1. ETS-i juhib ja esindab 3-5 liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek

viieks aastaks. Juhatus valib oma liikmete hulgast lihthäälteenamusega esimehe ja

aseesimehe ning nimetab sekretäri. Seltsi tegevust ja asjaajamist korraldav sekretär kuulub

samuti juhatusse täieõigusliku liikmena.

4.3.2. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

4.3.3. ETS-i juhatuse esimees juhatab juhatuse koosolekuid, sõlmib lepinguid teiste

organisatsioonide ning üksikisikutega, kirjutab volikirju ja on vastutav töölepingute

sõlmimise eest. Esimees ja aseesimees esindavad seltsi õigustoimingutes ja asjaajamisel

nii kodu kui välismaal.

4.3.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole liikmetest.

4.3.5. Juhatuse otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4.3.6. Juhatus peab arvestust ETS-i liikmete üle.

4.3.7. Juhatus korraldab ETS-i raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

4.3.8. Juhatus on aruandekohustuslik riiklike asutuste, kodu- ja välismaiste fondide ning

eraannetajate ees, kellelt on saadud rahalisi vahendeid ETS-i eesmärkide seotud projektide

täitmiseks.

4.3.9. Juhatus võib moodustada ja likvideerida ajutisi või alalisi allüksusi, töörühmi ja

komisjone ning kinnitab nende kodukorra. Alalise allüksuse moodustamist või

likvideerimist peab kinnitama üldkoosolek.

4.3.10. Juhatus käsutab seltsi vara ja vahendeid vastavalt kehtivale seadusandlusele ja

käesolevas põhikirjas sätestatule.

4.3.11. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse ja põhikirja nõuete rikkumise , samuti oma

kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega ETS-ile süüliselt tekitatud

kahju eest solidaarselt.

4.3.12. ETS-i allüksusi juhivad valitavad juhatused, kusjuures allüksuste juhatuse

valimisest võivad osa võtta ainult allüksusesse kuuluvad liikmed. Valimised toimuvad

allüksuse üldkoosolekul lahtisel hääletusel, kusjuures otsuse vastuvõtmiseks on vajalik

lihthäälteenamus ja vähemalt poolte allüksuste liikmete osavõtt. Kvoorumi puudumisel

4 / 5

Eesti Tuletorni Selts MTÜ põhikiri

toimuvad valimised järgmisel üldkoosolekul, kus otsus võetakse vastu sõltumata

osavõtjate arvust, kuid see ei või olla kolmest väiksem.

5. ETS-i vara

5.1. ETS-i rahalisi vahendeid kasutatakse üksnes seltsi põhikirjaliste eesmärkide

täitmiseks. ETS-I rahalised vahendid moodustavad:

5.1.1. Sisseastumis-ja liikmemaksudest.

5.1.2. Asutuste, ettevõtete ja isikute annetustest ja muudest sissetulekutest, mis on

kooskõlas seadusega.

5.1.3. Projektide täitmiseks eraldatud vahenditest.

5.2. ETS-i vara kasutamise määrab juhatus.

5.3. ETS-ile kuuluvad tema tööks vajalik inventar ja väikevahendid.

6. Revisjonikomisjon

6.1. Revisjonikomisjon on kontrollorgan, mille ülesandeks on ETS-i finantsmajandusliku

tegevuse revideerimine vähemalt üks kord aastas.

6.2. Revisjonikomisjon on kolmeliikmeline ja selle valib üldkoosolek. Revisjonikomisjoni

ei tohi kuuluda ETS-i juhatuse liige.

6.3. Revisjonikomisjon valib endi seast esimehe.

6.4. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole komisjoni

liikmetest.

6.5. Revisjonikomisjoni otsuseid võetakse vastu lihthääletusega.

6.6. Revisjonikomisjoni liikmed võivad nõuandvalt osa võtta juhatuse koosolekutest.

7. Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

7.1. ETS-i ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub vastavalt kehtivale

seadusandlusele ja käesolevale põhikirjale.

7.2. ETS-i lõpetamiseks valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, kes lähtub

likvideerimisel seaduses ettenähtud korrast.

7.3. ETS-i reorganiseerimise või lõpetamise otsustab ETS-i üldkoosolek. Lõpetamisel

antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete

eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, tulumaksusoodustusega

mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule

juriidilisele isikule.